• Slide1-4.png
  • Slide1.png
  • Slide2.png
  • Slide3.png

Algemene voorwaarden

Van van Dal ICT Software B.V. , gevestigd te Tilburg, Nederland.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en

op alle door ons aangegane overeenkomsten, met name de overeenkomsten

aangaande levering van zaken aan onze kopers.

2. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over ‘koper’, wordt de

natuurlijke- of rechtspersoon bedoeld, waarmee wij een (koop)overeenkomst

hebben gesloten, ofwel degene die de opdracht gaf en voor wiens rekening

zaken worden geleverd.

3. Van wat in deze algemene voorwaarden is bepaald, kan alleen worden

afgeweken wanneer de wijzigingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn

overeengekomen.

4. Als ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de

voorwaarden van de koper niet van toepassing. Tenzij de voorwaarden van de

koper niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden. Een andersluidend

beding in de voorwaarden van de koper doet hieraan niets af.

5. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘levering (van

zaken)’, wordt daaronder ook verstaan het verrichten van diensten en

werkzaamheden.

 

Artikel 2 Offertes

 

1. Al onze offertes moeten worden gezien als uitnodigingen aan de potentiële

koper, tot het doen van een aanbod. Zij binden ons niet, tenzij in de offerte zelf

uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald.

De aan ons gegeven order geldt als aanbod, die pas na schriftelijke

bevestiging van onze kant (de zogenaamde orderbevestiging) als aanvaard

kan worden beschouwd.

2. Van de door ons gedane offertes maken deel uit (met name ook wat betreft

het in het vorige lid bepaalde): ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters,

beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, en eventuele bijlagen en

bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft ons

eigendom, net als door ons in dit verband gemaakte gereedschappen en

moeten op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mogen zonder onze

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan

derden worden afgegeven.

Wij behouden ons ook de uit het intellectuele - en industriële eigendom

voorvloeiende rechten voor.

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

 

1. Een overeenkomst met ons, komt pas dan tot stand wanneer wij een aan ons

gegeven order schriftelijk hebben aanvaard, om precies te zijn: vanaf het

moment waarop wij de orderbevestiging hebben verzonden.

2. De koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven,

gebonden gedurende een periode van 8 dagen na dagtekening van de order.

Een verklaring van de koper dat hij zijn order wenst te annuleren of wijzigen,

afgegeven in deze 8 dagen, kan niet voorkomen dat een overeenkomst op

basis van de oorspronkelijke order tot stand komt, als wij de order hebben

aanvaard/bevestigd binnen deze periode van 8 dagen.

3. Wij gaan ervan uit dat de door ons aan de koper verzonden orderbevestiging

de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weergeeft. Is de

koper van mening dat dit niet zo is, dan moet ons dit hij binnen 8 dagen na

dagtekening van onze orderbevestiging, schriftelijk laten weten.

4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan

door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere

personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen als deze

afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde

bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 4 Prijzen

 

1. Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en - tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

anders is overeengekomen - exclusief verpakking, kosten voor vervoer en

overige kosten.

2. Wij behouden ons het recht voor om, als na de datum waarop de

overeenkomst tot stand kwam, maar vóór de dag van levering, verhogingen in

één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper

in rekening te brengen.

Wij behouden ons ook het recht om zo’n geval de overeenkomst geheel of

gedeeltelijk te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst. Dit recht

heeft de koper ook, als wij ons binnen 3 maanden na het sluiten

van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de

kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs

voortvloeit.

Maakt de koper van dit recht gebruik, dan moet hij binnen 5 dagen

na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons, bij aangetekende

brief de ontbinding inroepen.

 

Artikel 5 Aflevering- en leveringstermijnen

 

De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot

stand is gekomen, als alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig

hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden gelden niet als fatale

termijn, tenzij anders in de overeenkomst is overeengekomen.

Bij niet tijdige levering moeten wij schriftelijk in gebreke worden gesteld.

1. In geval de situatie afwijkt van het bovenstaande en in de overeenkomst een

boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet

verschuldigd wanneer de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in

artikel 10 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van

overmacht.

2. Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de

gebruikelijke manier te laten plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan

verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

3. Als de levering in gedeelten plaatsvindt, hebben wij het recht iedere levering

als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

4. De koper moet het gekochte binnen de overeengekomen tijd afnemen.

Gebeurt dit niet, dan zijn wij gerechtigd om op - naar onze keuze - op grond

van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen, dat de

bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de

overeengekomen zaken zal bevrijden, of om zonder voorafgaande

ingebrekestelling betaling van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te

vorderen.

Als de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd

de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren.

Als de koper zoals hierboven omschreven in gebreke blijft, wordt ervan

uitgegaan dat de zaken zijn afgeleverd en zullen wij deze voor rekening en

risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten,

opslaan.

 

Artikel 6 Reclame door koper

 

1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van - en is

verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft.

De koper moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2

deel uitmaakt, door ons verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en

dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met

kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken. Meer in het bijzonder geldt

dit voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier moet de

koper rekening houden met gebruikelijke spelingen.

De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order

afwijken indien en voor zover het gaat om kleine maatverschillen,

hoeveelheidverschillen en ondergeschikten wijzigingen.

Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die

uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering

2. In geschillen over de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door

ons aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende

uitspraak doen.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 

1. Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door ons geleverde

zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan de koper

naar ons toe (garantie-) aanspraken doen gelden.

Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn

van fabricage- en materiaalfouten.

2. Ingeval van reclame zijn wij, indien de gegrondheid van de reclame, de

kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens

aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te

onzer keuze:

a. (kosteloos) herstel van gebreken;

b. levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terugontvangst van de

gebrekkige zaken c.q. onderdelen;

c. terugbetaling van de ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper

gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de

gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom, de factuur en de

overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;

d. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm

dan hiervoor bedoeld.

3. Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke

toestemming aan de zaken reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen

uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.

4. Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande

zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de

koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door

degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te

tonen). blijft het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen.

Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade,

directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en

stilstandschade daaronder begrepen - geleden door de opdrachtgever, diens

ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door

hele of gedeeltelijke (her)leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke

levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

5. De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame

bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan zijn

alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat

geval vrij de zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te

slaan.

De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter

zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden,

6. voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken

voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

 

1. Door ons geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van

volledige betaling van alles wat de koper uit hoofde van, samenhangende met

of voortvloeiende uit de door ons geleverde zaken aan ons verschuldigd is. Als

wij zoiets nodig achten, hebben wij het recht van de koper zekerheid over de

nakoming zijn verplichtingen te eisen.

2. De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven daarop

bezitloos pandrecht te vestigen of enigen ander zakelijk of persoonlijk recht

ten behoeve van een derde daarop te vestigen.

3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, is het de koper toegestaan

de zaken aan derden te verkopen, maar uitsluitend in het kader van zijn

normale bedrijfsvoering. In dat geval moet de koper de verkregen gelden aan

ons overdragen of, als ze niet tegen contante betaling zijn verkocht, de

verkregen vorderingen aan ons overdragen.

4. Als tengevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht

rustend op de door ons geleverde zaken verloren is gegaan, moet de koper

voor ons een bezitloos pandrecht vestigen op de zaken ontstaan na de be- of

verwerking.

5. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden)

bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij

in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet

aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten

zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij

ook het recht de koper na het onder ons nemen van de zaken tot

schadevergoeding aan te spreken.

6. De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet

betaalde zaken te verzekeren en op ons verzoek deze verzekering aan te

tonen.

 

Artikel 9 Betaling

 

1. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta of euro, tenzij anders

overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij

zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of

girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende

zaken, althans uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij

uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of

giro geldt de dag van creditering van onze band of girorekening als de dag

van betaling.

2. Als de koper niet tijdig tot (volledige) betaling overgaat, is hij in verzuim,

zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval

hebben wij het recht, als voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen

van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen met de koper op te

schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling voor

aflevering van de zaken, of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij

in dat geval gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke

1. tussenkomst te ontbinden, waarbij op de koper dan de verplichting rust tot

teruggave van de geleverde zaken, dan wel de verplichting tot het op een

andere manier ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie,

onverminderd ons recht op schadevergoeding. Blijft de koper in gebreke met

tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van

verkoper, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de

vervaldatum tot aan de dag van volledige betaling een rente gelijk aan de

wettelijke rente plus 4 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag,

welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.

Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met

inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de

debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15 % van

de hoofdsom met een minimum van € 50, - alles exclusief omzetbelasting.

Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of op een andere

manier uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de

koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig

aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of

maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op

voor ons nadelige wijze.

2. Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering

op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen

rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

3. Indien in de financiële positie van koper na het tot stand komen van de

overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke

verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van

verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de

betalingsvoorwaarden te vorderen.

4. Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan

een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

 

Artikel 10 Toepasselijk recht

 

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is

uitsluitend Nederland recht van toepassing.

 

Artikel 12 Geschillenbeslechting

 

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door

ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht

door de bevoegde rechter in Nederland.

 

Van Dal ICT Solutions B.V. , gevestigd te Tilburg, Nederland